Konsulenten
  • Personlig sparring
  • Bestyrelsessparring
  • Foredrag & workshops

Mennesker i bevægelse

Fra teori til praktiske handlinger

Personlig sparringspartner, bestyrelsesformand, foredragsholder og skribent Mogens Birch-Larsen (MB-L)


MB-L har mere end 40 års erfaring inden for operationel ledelse- og ledelsesudvikling bl.a. som leder på forskellige niveauer i erhvervslivet, der bl.a. bygger på en baggrund med 12 år som officer i forsvaret.


Han har gennem de seneste 30 år arbejdet som virksomhedsrådgiver og kursusleder med speciale i bl.a. leder- og ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, sparring for direktion og bestyrelser, organisations- og virksomhedsudvikling samt procesorienteret og modulopbygget leder- og team træning.


MB-L's praktiske uddannelse er startet som 'gammeldaw's' købmand og dernæst en officersuddannelse med efterfølgende 12 år i forsvaret. Herefter vendte han tilbage til erhvervslivet med ledelsesopgaver inden for salg- og markedsføring i IT- og servicebranchen. Den praktiske udvikling er suppleret med en lang række uddannelser og certificeringer inden for HR-området, forretningsudvikling samt generel virksomhedsledelse.


Hen over tid har MB-L gennemført en rimelig omfattende foredragsvirksomhed, Gå-Hjem-Møder og deltagerinvolverende workshops.

Her åbner han op for sin ’værktøjskasse’, der bl.a. omfatter modeller og temaer fra sine egne modulopbyggede koncepter LederFitness® og BestyrelsesVærkstedet®, der er målrettet ledere og ejere i SMV, og hen over tid er gennemført sammen med en række regionale og jyske erhvervskontorer.


MB-L har også delt sine erfaringer og viden gennem en aktiv skribentvirksomhed bl.a. via artikler for bladet Personalechefen, DACIE Nyt, Månedsmagasinet Erhverv-Sjælland, Leder-Lex, Kursus-Lex, Nybyggerforum, Månedsmagasinet SHE, Dialog, Erhvervs-Bladet, m. fl.

Konsulenten - Curriculum Vitae


Karrierevej:


1992 - NU      Virksomhedskonsulent, erhvervs- og ledelsesrådgiver samt                                  stifter af ConsulTeam Management ApS, der arbejder med                                    virksomheds- og organisationsudvikling – Ledelse,                                                    kommunikation & samarbejde


                        Opbygget og dokumenteret høj kompetence og stor erfaring                                med implementering af procesorienterede konsulent-,                                          uddannelses- og træningsopgaver inden for moderne HR-                                    Services, Human Resource Management og Human Resource                              Development dvs. virksomheds-, leder- og                                                                medarbejderudvikling, ledelse- og organisation, organisations-                            udvikling samt sparringspartner for direktioner og bestyrelser.

                        Inden for de seneste 10 år er området som sparringpartner for                                  ledere og bestyrelser (SMV) samt bestyrelsesopgaver blevet en

                        større og større del af mit virke (ca. 80%)MB-L bl.a. haft efterfølgende ’milepæle’:


2015:              Ophavsmand og stifter af bestyrelsesnetværket Board Partner


2010–2014:    Gennemført flere rådgivningsforløb omkring ’Vækst gennem                                      rådgivning’ og ’Vækst via ledelse’ i et samarbejde med Væksthus                                Sjælland og Væksthus Hovedstaden.


2008:              Optaget som ekstern ressourceperson og sparringspartner i                                        Ledernes KompetenceCenter


2008:              Optaget i kompetencenetværket DI Videnrådgiverne


2007:              Optaget i kompetencenetværket Dansk Management Råd


1999:              Udpeget af FRO Forsvarets Rådgivning om Omstilling til projektleder                          og leder af FVO, Følgegruppen vedrørende Omstilling der arbejder                            som koordinatorer og sparringspartnere omkring implementering                            af projekter med strategisk kompetence udvikling for Forsvarets                                enheder f.eks. projektet med organisations- og

                        kompetenceudvikling ved Danilog, Det Danske Internationale                                    Logistik Center.


1998:              Udpeget af FRO Forsvarets Rådgivning om Omstilling til                                              projektleder med ansvaret for opbygningen af P&S Kontorerne i                                forbindelse med gennemførelsen af lukningerne af kasernerne i                                Næstved, Ringsted, Stevnsfortet og HMAK’s depot i Jyderup samt                                overflytning/omplacering af personel i Slagelse, FSN Skovhuse, FSN                            Skalstrup og Flådestation Korsør.


1996:              Udpeget af Undervisningsministeriet som censor på nedennævnte                              uddannelse – Erhvervs Diplom Uddannelsen.


1995:              Udarbejdet Fagområde 1 (Organisations-, leder- og medarbejder-                              udvikling) til Dl, DA og Ledernes Hovedorganisations                                                    erhvervsdiplom-uddannelse – Diplomuddannelse for ledere


1994:              Udnævnt af Erhvervsfremme Styrelsen som etableringsvejleder


1993:              Udnævnt af Forsvarets Civiluddannelse som ekstern                                              koordinerende job- og uddannelseskonsulent bl.a. for Den                                  Danske Internationale Brigade.

                       

                        Har her løst opgaver for Danilog – Det Danske Internationale                                      Logistik Center - med opbygning af Personel Service Kontorer i                                    Bosnien, Kosovo og Irak.


1991-1992:    Adm. direktør Lambrecht Data A/S, Helsingør. Markedsføring af                          professionelle PC-baserede IT-løsninger.

                       

                        Profilering og godkendelse af virksomheden som IBM Erhvervs                                  Center og IBM Business Partner.


1989–1991:    VD/Adm. direktør for J-B International AB, Stockholm.                                            Headhunter og Management konsulent.


                        Gennemførelse af 'turn around' opgave og team- og lønsomheds-                              opbygning i en konsulentorganisation.


                        Opgaver som management consultant/HRD - Executive Search - på                            topleder- og funktionschefniveau.


                        Relationsudvikling og 'Networking', dvs. opbygning af et personligt                            'netværk' inden for top management i Danmark, Norge og Sverige.


1986–1989:   Virksomheds- og uddannelses konsulent. Opstart af egen                                     virksomhed, TeamSystem®, Det målrettede                                                               uddannelsessystem. Fokus på person-lig udvikling, personlig                               planlægning, samarbejde og team-bygning.


                        Strategi- og markedsføringsplaner for storkunder. Udvikling af et                              Key Account Management – KAM-koncept.

                        Kvalitetsudviklingsprojekter og uddannelse. 'Chef til leje' opgaver                              inden for salgs- og markedsføring.


1985–1986:   Virksomheds- og uddannelseskonsulent, Connector                                                Management. Serviceleder- og Service Management projekter                            og kurser. Serviceorienteret salg. Organisations-                                                      udviklingsprojekter.


1983-1985:    Retail Operation Manager, IBM Danmark A/S: Etablering og                                  udbygning af detailsalgs-kanaler for IBM's PC'ere og øvrige                                  volume-produkter. Kombination af field- og stabslederansvar.


1980-1983:     IBM Nordic Education Center, Stockholm:                                                                  Funktionschef/Program Manager

     

                        Ansvarlig for udvikling og implementering af IBM kvalificerende                                træningsprogrammer: Marketing grunduddannelse,                                                    SPIN/Salgskommuni-kation, 'Brain Effectivenes/Hjerneeffektivitet'                              (Tony Buzan-koncept), in- struktør færdigheder (ISC-lnstructure Skill                         Course), New Marketing Techniques/Marketingstekniker, Key                                       Account Management seminarer, etc.


1979:             IBM Danmark A/S: Salgs- og Marketingchef med                                                       salgslederansvar for landets største salgsafdeling (salg- og                                   salgsstøtte personel) og geogra-fiske område samt en række                               personlige 'nøgle' kunder – Key Accounts.


1978-1985:    IBM Danmark A/S: Salgschef med salgsansvar for 6 konsulenter                         og 3 system- og uddannelseskonsulenter i Københavnsområdet.


1977:             IBM Danmark A/S: Chefkonsulent med storkundeansvar i                                     København.


1976:             IBM Danmark A/S: Marketingkonsulent med salgsansvar for                                 'nøgle' kunder samt projektleder- og koordineringsopgaver                                 inden for salgs- og markedsføring af målrettede aktiviteter for                             afdelingen.

                       

                       Fast gæsteinstruktør på IBM Nordic Education Center


1974-1976:    IBM Danmark A/S, konsulent med distriktsansvar på Sjælland.


1974:              Kjøge-Gruppen A/S: Salgskonsulent inden for kontorinventar og                          arkiv-systemer.


1973-1974:    ITT -Standard Electric A/S: Salgskonsulent først med ansvar for                            markedsføring af Mobilradioer og senere som                                                          salgsleder/salgsingeniør med ansvar for salg af                                                        kommunikationsudstyr til forsvaret.


1963-2003:     Forsvaret som fastansat i perioden 1963 til 1974 - bl.a. officersud-                          dannelse og supplerende specialuddannelser (sprængning- og                            mine-rydning, signalofficer, O-officer/uddannelses- og                                            operationsofficer).


                        FN-tjeneste som pioner- og ingeniørofficer på Cypern 1966


                        Udnævnelse til Kaptajn-R i 1974 og Major-R i 1988. Har haft                                      funktioner i såvel bataljons- som regimentsstabe (SGO/signal- og                             OO/operations-officer) bl.a. i ELK Østre Landkommando og Danilog.


1957-1963:    C.F. Petersen & Søn - Elev samt 1/2 år som forvalterassistent og                         kørselsleder (korn- & foderstof, trælast og bygningsartikler).
Tlf:              21 23 90 20

Email:         mogens@consulteam.dk

Addresse:  Møllevej 10,

                    4700 Næstved

© Copyright 2020. All Rights Reserved.